Vad är en aktie?

Vad är en aktie? – En aktie är en ägarandel i ett företag. Det är alla aktieägare tillsammans som äger företaget. Ju fler aktier man äger i bolaget desto större ägarandel i bolaget har man.

Den vanligaste anledningen till att ett företag ger ut aktier är för att få in pengar. Pengar som kan använda för fortsatt expansion av företaget men det kan också vara nuvarande ägare som vill sprida ut ägandeskapet och frigöra pengar till sig själva.

En aktie kan vara noterad och handlas då på en publik börs där allmänheten kan köpa och sälja aktier utifrån ett pris som köpare och säljare är överens om enligt marknadens utbud och efterfrågan. Den mest kända publika börsen i Sverige är Stockholms OMX, andra mindre kända publika börser i Sverige är Spotlight Market och First North. All handel av aktier sker digitalt.

En aktie kan också vara onoterad. Den finns då inte på en publik börs utan det handlas via ett värdepappersinstitut som åtar sig att förmedla handeln av aktien mellan den köpande parten och den säljande parten. Denna handel är inte lika likvid och köp och sälj sker inte alls lika frekvent som på en publik börs.

Som aktieägare har du rätt att få del av den vinst som skapas i företaget. Hur vinsten ska fördelas är något som alla ägare får rösta om på en bolagsstämma. Olika sätt att fördela vinsten på kan vara exempelvis aktieutdelning i form av pengar, återköp av företagets egna aktier eller större investeringar för företaget. Alla aktieägare får rösta och deras röst väger lika tungt som deras aktieandelar motsvarar av det totala antalet aktier. Att rösta på en bolagsstämma är frivilligt men att följa beslutet efter röstning måste alla aktieägare göra.

Det kan finnas olika typer av aktier i ett och samma företag. Det vanligaste förekommande är A- och B-aktier. Skillnaden mellan A- och B-aktier är det kan vara olika röstvärde på aktierna. Där A-aktier ofta kan ha 10-100 gånger större röstvärde än B-aktien. Rätten till vinsten i företaget är dock densamma. Anledningen till att man har A- och B-aktier kan vara att man vill ha kontroll över företaget utan att behöva ha så stora mängder kapital. De båda aktieslagen kan också vara olika likvida, det vill säga att de handlas olika frekvent. B-aktien brukar vara den som omsätts mest. Ibland kan även C-aktier förkommer där är röstvärdet än lägre än på B-aktier.

På senare tid har det också allt mer frekvent dykt upp ett aktieslag som kallas för preferensaktier. Dessa är vanligast förekommande i fastighetsbolag. Preferensaktier kan ha olika villkor men det vanligast förekommande är att ägare av preferensaktier har företräde till utdelning före stamaktier (A- och B-aktier). Utdelningen är dock oftast fast och på förhand bestämd. Man får inte någon rösträtt på årsstämman.