Derivat

Derivat är ett begrepp som används när man spekulerar i värdepapper och dess framtida värde. Detta är ett samlingsnamn där flera olika typer av värdepapper kan samlas under, så som aktier, obligationer eller valutor.

Denna typ av värdepapper kan användas som en säkerhet för företag vilka kan teckna derivat med köpare för att skydda sig för börsnedgång, ränteförändringar eller att priset på råvaruhandel skjuter i höjden.
Som handlare så köper man derivat, vilket är en typ av ett avtal och ett värdepapper. Man kommer då inte få någon ytterligare tillgång utan detta avtal är ett bevis på en framtida affär där du antingen är köpare eller säljare. På så sätt spekulerar man i börsens framtida utveckling något som kan leda till antingen vinst eller förlust – precis som alla andra affärer på börsen.

Värdet på ett Derivat kan förändras mycket snabbt vilket gör det möjligt att göra stora vinster samtidigt som man tar risken att även göra en stor förlust.

Så handlas derivat

Man kan handla med derivat på en marknadsplats eller göra ett avtal direkt mellan två parter. För att få handla på en marknadsplats behöver plattformen försäkra sig om att du är införstådd med vad denna typ av handel innebär och är skyldig att ge dig information om de risker som finns. Derivathandel finns på de flesta marknadsplatser för börshandel men det krävs särskild registrering för att komma igång, bland annat behöver man fylla i en speciell blankett och ett separat avtal där man intygar sina kunskaper med derivathandel.

Olika typer av derivat

Det vanligaste är att handla derivat som optioner, swappar, terminer eller warranter. När man handlar med optioner köper man möjligheten till att sälja, alternativt köpa, en viss vara vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt pris – oavsett hur värdeutvecklingen har gått under avtalstiden. Det är dock inget bindande avtal utan man kan låta optionen förfalla utan att lösa in den, optionens värde går då förlorat.

Terminer fungerar på liknande sätt som optioner men den stora skillnaden är att både köpare och säljare förbinder sig till att fullfölja avtalet vid slutdatumet.

Även warranter fungerar liknande som optioner men löper under en längre tid. Under löptiden kan warranten köpas eller säljas på börse. Warranten ger innehavaren rätt att köpa eller sälja aktier av ett specifikt företag som är kopplat till warranten.

Swappar används främst av företag som letar efter en mer fördelaktig finansiering. En swap kan till exempel användas för att byta till sig bättre räntevillkor.